Preliminarne rang liste za prijem u Dom I

Preliminarne rang liste za prijem u Dom I

U prvom upisnom roku primljeno je 142 kandidata.

Preostalih 16 mesta (10% u okviru smeštajnih kapaciteta Doma) se opredeljuju za smeštaj i ishranu učenika iz osetljivih društvenih grupa.

Ukoliko se ova namenski opredeljena mesta ne popune, biće popunjena kandidatima po redosledu sa konačne rang liste.

Preliminarna rang lista primljenih kandidata za školsku 2022/2023. godinu

Preliminarna rang lista primljenih kandidata 2022-2023

Preliminarna rang lista kandidata koje nisu primljeni za školsku 2022/2023. godinu

Kandidati iz osetljivih društvenih grupa, koji prema redosledu na konačnoj rang listi nisu dobili smeštaj u prvoj raspodeli, imaju pravo da u roku iz tačke 3. ovog konkursa (od 25. do 29. avgusta 2022. godine,) podnesu zahtev ustanovi da se posebno rangiraju u okviru namenski opredeljenih kapaciteta ustanove.

Uz zahtev kandidat podnosi dokumentaciju kojom dokazuje pripadnost osetljivoj društvenoj grupi, i to:

  • iz materijalno ugrožene porodice – rešenje Centra za socijalni rad da su primaoci stalne socijalne pomoći /overena fotokopija/,
  • učenici bez roditeljskog staranja – potvrda da su na evidenciji Centra za socijalni rad ili umrlice preminulih roditelja,
  • iz jednoroditeljskih porodica – izvod iz matične knjige umrlih za preminulog roditelja ili izvod iz matične knjige rođenih učenika,
  • iz romske nacionalne manjine – potvrda Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, odnosno Kancelarije za inkluziju Roma,
  • lica čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ – potvrda odgovarajućeg udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica,
  • izbeglice i raseljena lica – potvrda da se korisnik nalazi u evidenciji o izbeglim ili raseljenim licima (pribavlja se u Komeserijatu za izbeglice i migracije RS, a preko Povereništva za izbeglice sa teritorije Opštine prebivališta),
  • povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani učenici – potvrda MUP-a;
  • blizanci (čiji je brat/sestra blizanac ostvario pravo na smeštaj) – izvod iz matične knjige rođenih,
  • učenici koji se školuju za deficitarno zanimanje – ugovor o stipendiranju sa socijalnim partnerima.

Za svaku osetljivu društvenu grupu formira se posebna rang lista, na osnovu bodova iz konačne redovne rang liste.

Kandidati iz osetljivih društvenih grupa biće proporcionalno zastupljeni (rangirani) u odnosu na broj prijavljenih, i to do 10% namenski opredeljenih kapaciteta ustanove.