Прелиминарне ранг листе за пријем у Дом I 2024/2025.

У првом уписном року примљенo је 146 кандидата. Преостала два кандидата који обављају професионалну праксу, која се бројчано оцењује и улази у укупан просек оцене, биће рангирани у другој расподели, у периоду од 26. до 28. августа 2024. године.

С обзиром да предвиђени капацитети Дома нису попуњени у првој расподели, пријава кандидата за преостала слободна места је у периоду од 26. до 28. августа 2024. године.

Коначна ранг-листа биће објављена 28. августа 2024. године.

Усељење у Дом je 1. септембра (недеља), од 15.00 до 20.00 часова. Ученици се усељавају уз обавезно присуство родитеља или старатеља, и прилажу лекарско уверење (не старије од 15 дана) са напоменом да су способни за самосталан боравак у установама колективног смештаја, и извод из Матичне књиге рођених (или фотокопију).

Прелиминарна ранг листа примљених кандидата за школску 2024/2025. годину

Preliminarna rang lista primljenih kandidata-2024-25

Оглас о продаји покретних ствари

Новост бр 3

Датум:07.06.2024.

Број: 102/3

На основу Покрајинске скупштинске Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини АПВ („Сл. лист АПВ“, бр. 45/2018) и на основу Одлуке о отуђењу покретних ствари из јавне својине АПВ, бр. 102/1 од 07.06.2024. Управни одбор Дома ученика средњих школа Вршац, објављује:

О Г Л А С

о спровођењу поступка јавног оглашавања – прикупљањем писаних понуда, за  отуђење покретних ствари из јавне својине АПВ, на којима Дом ученика средњих школа Вршац има право коришћења.

 1. Поступак отуђења покретних ствари из јавне својине АПВ спроводи се у поступку јавног оглашавања – прикупљањем писаних понуда.
 2. Ствари које се отуђују (са фотографијама) подељене су у 1 групу, и одређена им је почетна цена.
  • Опис ствари и почетна цена:

ГРУПА I

РЕД. БРОЈНАЗИВ ПОКРЕТНЕ СТВАРИБР. КОМАДАПОЧЕТНА ЦЕНА
1.Машина за прање суђа Winterhalter GS 3021  117.179,00 динара
2.Омекшивач воде Winterhalter Monomatik1     3.894,00 динара
3.Судопера дводелна са тушом1  11.718,00 динара
 Укупна почетна цена за ГРУПУ I132.791,00 динара

Понуђачи могу учествовати са понудама за једну групу из огласа, при чему морају аплицирати само ЗА СВЕ ПОНУЂЕНЕ СТВАРИ И КОЛИЧИНЕ У ОКВИРУ ГРУПЕ.

 1. Критеријум за избор најповољнијег понуђача јесте висина понуђене купопродајне цене.
 2. Купац је у обавези да у року од 7 радних дана од дана закључења уговора, уплати купопродајну цену  на рачун буџета АПВ бр. 840-812138143; модел: 97; позив на број: 84581035710912 и преузме ствари.
 3. Право куповине имају физичка лица и правна лица која пре утврђеног рока за отврање понуда уплате депозит у износу од 10% укупне почетне цене групе за коју се пријављују на текући рачун Дома ученика средњих школа Вршац бр. 840-0000031392845-57, позив на број 79-02174-04-01-742317-01 . Приликом подношења писане понуде доставља се и доказ о уплати депозита. Учесницима у поступку јавног оглашавања уплаћени депозит биће враћен у року од 7 радних дана од дана окончања поступка (свим понуђачима и купцу).
 4. Начин подношења писане понуде:

Понуда (пријава – прилог 1, и модел Уговора, прилог 2, са траженим прилозима) се доставља у затвореној коверти са назнаком „Понуда за поступак јавног оглашавања за отуђење покретних ствари у својини у АПВ, на којима Дом ученика средњих школа Вршац има право коришћења“ и са назнаком ко је подносилац понуде.

У поступку прикупљања писаних понуда, у понуди (пријава, прилог 1) се наводи износ у динарима, који се нуди за предметну ГРУПУ.

6.1.Пријава односно понуда правног лица мора да садржи назив, седиште и број телефона и мора да је потпише овлашћено лице. Уз пријаву односно понуду правног лица, прилаже се оригинални извод из регистра привредних субјеката с подацима о том правном лицу, не старији од 30 дана.

Пријава, односно понуда физичког лица мора да садржи име и презиме, адресу, број личне карте, број телефона и текући рачун за повраћај депозита и мора да буде потписана.

Уколико је то лице предузетник – уз пријаву, односно понуду – прилаже се оригинални извод из регистра привредних субјеката или потврда о томе да је предузетник уписан у одговарајући регистар (не старији од 30 дана).

У случају да подносиоца пријаве, односно понуде заступа пуномоћник, уз пријаву односно понуду, обавезно се прилаже пуномоћје за заступање сачињено у складу с позитивним прописима.

6.2. Пријава односно понуда непотпуна је ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све предвиђене исправе, ако не садржи све податке предвиђене огласом или уколико су подаци дати супротно упутствима у објављеном огласу.

 1. Понуде се достављају поштом или лично (од 07,00 до 14,00 сваког радног дана), на адресу Дома ученика средњих школа Вршац, Стевана Немање бр. 9, 26300 Вршац.
 2. Заинтересовани понуђачи могу извршити преглед и разгледање ствари које се отуђују, у Дому ученика средњих школа Вршац (задње двориште – терен), од тренутка објављивања огласа па до дана отварања писаних понуда, сваког радног дана од 07,00 до 14,00 часова, путем заказивања посете на телефон 013/830-466.
 3. Понуде се подносе најкасније до 21.06.2024. до 12,00 часова
 4. Отварање понуда одржаће се у просторијама Дома ученика средњих школа Вршац  дана 21.06.2024. у 12,30 часова.
 5. Услови за спровођење поступка разматрања писаних понуда испуњени су уколико пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава, односно понуда.
 6. 1. Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве односно понуде не приступи, отварању писаних понуда, сматраће се да је одустао од пријаве односно понуде.
 7. 2. Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве односно понуде, не могу да учествују у поступку јавног надметања, а непотпуне или неблаговремене пријаве, односно понуде – одбацују се.
 8. 3. Приспеле пријаве односно понуде разматраће се уколико на оглас пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава/понуда.
 9. 4. Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем, ако почетну цену по којој се покретна ствар отуђује из јавне својине прихвати као купопродајну цену, с тим што – уколико не прихвати купопродајну цену – губи право на враћање депозита.

11.5. Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене и који је изабран за најповољнијег понуђача потписује изјаву о висини понуђене цене коју је дужан да уплати у року утврђеном огласом. Уколико не закључи уговор и не уплати купопродајну цену у предвиђеном року, губи право на повраћај депозита.

11.7. Учесници поступка јавног надметања, односно прикупљања писаних понуда, који нису изабрани за најповољнијег понуђача имају право на повраћај депозита у року утврђеном огласом.

Конкурс за пријем студената у Дом

Новост бр 3

Пријем студената у Дом ученика за школску 2024/2025. годину

Број расположивих места у Дому за студенте је 50.

Право на смештај у Дому ученика средњих школа у Вршцу имају:

 • Студенти високошколских установа чији  је oснивач РС, аутономна покрајна или јединица локолане самоуправе.

 • Студенти који су уписани ПРВИ ПУТ у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена.

 • Студенти чије се школовање финансира из буџета РС и

 • Студенти који имају држављанство РС и чије пребивалиште није у седишту високошколске установе на којој студирају.

Рок за пријаву на конкурс за студенте:

 • I године је од 02.09.2024. до 16.09.2024. године,
 • Oсталих година студија од 16.09.2024. до  31.10.2024.

Пријаве се подносе у дому ученика средњих школа, улица Стевана Немање бр. 9, сваког радног дана у периоду од 08:00 до 13:00 часова.
Контакт телефон за више информација: 013 830-466.

Потребна документација

 1. За студенте прве године студија:
  • пријава на конкурс (Добија се у Дому или се преузима на сајту Дома ученика)
  • уверење да је први пут уписана I година студија на терет буџета РС и сведочанства о завршеном I , II , III, IV разреду средње школе (оригинали или оверене фотокопије)
 2. За студенте осталих година и студенте с продуженом годином:
  • пријава на конкурс,
  • потврда са високошколске установе о току студирања која треба да садржи  следеће податке:
   • Просечну оцену у току студија, годину уписа основних студија, број остварених ЕСПБ бодова, да се школовање финансира из буџета РС и податак колико трају студије (код студената продужене године основних студија обавезно нагласити статус продужене године).

Студенти свих година такође прилажу:

 • Уверење о приходима по члану породице за период од 1. јануара до 30. јуна текуће године, надлежног општинског органа из места пребивалишта кандидата.
 • Потребно је да кандидат ради провере података, личну карту и индекс, покаже на увид службенику који прима конкурсну документацију.

Неблаговремене и пријаве поднете од неовлашћеног лица неће се разматрати. Студент приликом усељења доставља лекарско уверење о општем здравсственом стању (не старије од 30 дана).

Кандидати из осетљивих друштвених група (Установа у оквиру својих смештајних капацитета – до 10 % од расписаног броја), наменски опредељују за смештај студената из осетљивих друштвених група.

Кандидати из осетљивих друштвених група који према редоследу на коначној ранг-листи нису добили смештај у првој расподели имају право да поднесу захтев установи, односно одговарајућој служби да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета установе. Захтев се подноси у року од 8 дана од дана истицања коначне ранг-листе.

Конкурс за пријем ученика у Дом

Новост бр 3

Пријем ученика у установу за смештај и исхрану за школску 2024/2025. годину

 1. Право на смештај и исхрану у Дому имају редовни ученици средњих школа у Вршцу, који имају држављанство Републике Србије или држава у региону, чије пребивалиште није у Вршцу и који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години.
 2. Број расположивих места у Дому је 160. У првом уписном року биће попуњено 144 места. Преосталих 16 места (односно 10% места у оквиру смештајних капацитета Дома) се опредељују за смештај и исхрану ученика из осетљивих друштвених група. Уколико се ова наменски опредељена места не попуне, биће попуњена кандидатима по редоследу са коначне ранг листе. Број примљених кандидата према полу зависи од смештајних могућности установе.
 3. Ученици који имају обавезу обављања професионалне праксе (а која улази у укупан просек оцене), и због тога нису у могућности да доставе оригинал сведочанства, обавезни су да се пријаве у првој расподели, док ће сведочанства доставити од 26. до 28. августа 2024. године, када ће бити и рангирани.
 4. Рокови за подношење пријаве са потребном документацијом:
  • за прву расподелу: од 1. до 12. јула 2024. године од 08:00 до 13:00 часова

  • за другу расподелу (преостала слободна места): од 26. до 28. августа 2024. године

  • за осетљиве друштвене групе, кандидате који нису добили смештај у првој расподели: од 26. до 28. августа 2024. године од 08:00 до 13:00 часова.

 5. Сви кандидати дужни су да уз пријаву на Конкурс, која се добија у Дому ученика, поднесу и следећа документа у оригиналу или овереној фотокопији:
  • јавне исправе о завршеној основној школи (сведочанство о завршеном V, VI, VII и VIII разреду основне школе и уверење о обављеном завршном испиту) и потврду о упису у средњу школу (за ученике који су уписали I разред средње школе);
  • сведочанство о завршеном претходном разреду средње школе за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе;
  • уверење о приходима по члану породице (прибавља се у општини пребивалишта родитеља или старатеља, пребивалиште не сме бити мењано шест месеци пре објављивања конкурса) за период 1. јануар – 31. март текуће године;
  • диплому и друге награде са учешћа на међународним и републичким такмичењима ученика (у организацији Министарства просвете и која се налазе у календару такмичења) у претходно завршеном разреду;
  • једна фотографија (формат за личну карту);
  • потврда о владању у установи (за ученике II, III и IV разреда) – добија се установи.

Приликом подношења конкурсне документације, обавезно је присуство родитеља/законског заступника, у циљу потписивања сагласности за обраду података о личности.

Непотпуне, неблаговремене и од неовлашћеног лица поднете пријаве на Конкурс неће бити разматране.

Више информација о Конкурсу можете погледати на сајту Министарства.

Ученик приликом усељења у установу доставља лекарско уверење о општем здравственом стању, са назнаком да је здравствено способан за самосталан боравак у установама колективног смештаја (не старије од 15 дана) и извод из Матичне књиге рођених.

Преузмите документ са текстом конкурса.

Преузмите пријаву на конкурс.

Преузмите сагласност за обраду личних података.

Продужени викенд за Дан државности

Новост бр 3

Услед наступајућег државног празника (Дан државности), Дом ће се затворити у среду, 14. фебруара, у 20 часова. Установа наставља са радом у недељу, 18. фебруара од 16 часова.