Конкурс за пријем студената у Дом

Новост бр 3

Пријем студената у Дом ученика за школску 2021/2022. годину

Број расположивих места у Дому за студенте је 40.

Право на смештај у Дому ученика средњих школа у Вршцу имају:

 • Студенти високошколских установа чији  је oснивач РС, аутономна покрајна или јединица локолане самоуправе.
 • Студенти који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена.
 • Студенти чије се школовање финансира из буџета РС и
 • Студенти који имају држављанство РС и чије пребивалиште није у седишту високошколске установе на којој студирају.

Рок за пријаву на конкурс за студенте:

 • I године је од 01.09.2021. до 15.09.2021. године,
 • Oсталих година студија од 16.09.2021. до  01.11.2021.

Пријаве се подносе у дому ученика средњих школа, улица Стевана Немање бр. 9, сваког радног дана у периоду од 08:00 до 13:00 часова.
Контакт телефон за више информација: 013 830-466.

Потребна документација

 1. За студенте прве године студија:
  • пријава на конкурс (Добија се у Дому или се преузима на сајту Дома ученика)
  • уверење да је први пут уписана I година студија на терет буџета РС и сведочанства о завршеном I , II , III, IV разреду средње школе (оригинали или оверене фотокопије)
 2. За студенте осталих година и студенте с продуженом годином:
  • пријава на конкурс,
  • потврда са високошколске установе о току студирања која треба да садржи  следеће податке:
   • Просечну оцену у току студија, годину уписа основних студија, број остварених ЕСПБ бодова, да се школовање финансира из буџета РС и податак колико трају студије (код студената продужене године основних студија обавезно нагласити статус продужене године).

Студенти свих година такође прилажу:

 • Уверење о приходима по члану породице за период од 1. јануара до 30. јуна текуће године, надлежног општинског органа из места пребивалишта кандидата.
 • Потребно је да кандидат ради провере података, личну карту и индекс, покаже на увид службенику који прима конкурсну документацију.

Неблаговремене и пријаве поднете од неовлашћеног лица неће се разматрати. Студент приликом усељења доставља лекарско уверење о општем здравсственом стању (не старије од 30 дана).

Кандидати из осетљивих друштвених група (Установа у оквиру својих смештајних капацитета – до 10 % од расписаног броја), наменски опредељују за смештај студената из осетљивих друштвених група.

Кандидати из осетљивих друштвених група који према редоследу на коначној ранг-листи нису добили смештај у првој расподели имају право да поднесу захтев установи, односно одговарајућој служби да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета установе. Захтев се подноси у року од 8 дана од дана истицања коначне ранг-листе.

Конкурс за пријем у Дом

Новост бр 3

Пријем ученика у установу за смештај и исхрану за школску 2021/2022. годину

 1. Право на смештај и исхрану у Дому имају редовни ученици средњих школа у Вршцу, који имају држављанство Републике Србије или држава у региону, чије пребивалиште није у Вршцу и који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години.
 2. Број расположивих места у Дому је 155. У првом уписном року биће попуњено 139 места. Преосталих 16 места (односно 10% места у оквиру смештајних капацитета Дома) се опредељују за смештај и исхрану ученика из осетљивих друштвених група. Уколико се ова наменски опредељена места не попуне, биће попуњена кандидатима по редоследу са коначне ранг листе. Број примљених кандидата према полу зависи од смештајних могућности установе.
 3. Ученици који имају обавезу обављања професионалне праксе (а која улази у укупан просек оцене), и због тога нису у могућности да доставе оригинал сведочанства, обавезни су да се пријаве у првој расподели, док ће сведочанства доставити од 20. до 24. августа 2020. године, када ће бити и рангирани.
 4. Рокови за подношење пријаве са потребном документацијом:
  • за прву расподелу: од 12. до 24. јула 2021. године (радним данима и суботом од 08:00 до 13:00 часова)
  • за другу расподелу (преостала слободна места): од 24. до 27. августа 2021. године
  • за осетљиве друштвене групе, кандидате који нису добили смештај у прво расподели: од 24. до 27. августа 2021. године од 08:00 до 13:00 часова
 5. Сви кандидати дужни су да уз пријаву на Конкурс, која се добија у Дому ученика, поднесу и следећа документа у оригиналу или овереној фотокопији:
  • јавне исправе о завршеној основној школи (сведочанство о завршеном V, VI, VII и VIII разреду основне школе и уверење о обављеном завршном испиту) и потврду о упису у средњу школу (за ученике који су уписали I разред средње школе);
  • сведочанство о завршеном претходном разреду средње школе за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе;
  • уверење о приходима по члану породице (прибавља се у општини пребивалишта родитеља или старатеља, пребивалиште не сме бити мењано шест месеци пре објављивања конкурса) за период 01. јануар – 31. март текуће године;
  • диплому и друге награде са учешћа на међународним и републичким такмичењима ученика (у организацији Министарства просвете) у претходно завршеном разреду;
  • једна фотографија (формат за личну карту);
  • потврда о владању у установи (за ученике II, III и IV разреда) – добија се установи.

Пријаве се подносе искључиво уз присуство родитеља или другог законског заступника ученика.

Непотпуне, неблаговремене и од неовлашћеног лица поднете пријаве на Конкурс неће бити разматране.

Више информација о Конкурсу можете погледати на сајту Министарства.

Ученик приликом усељења у установу доставља лекарско уверење о општем здравственом стању, са назнаком да је здравствено способан за самосталан боравак у установама колективног смештаја (не старије од 15 дана) и извод из Матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија).

Преузмите документ са текстом конкурса.

Преузмите  пријаву на конкурс.

Уплата за јун 2021.

Новост бр 3

Цена учешћа ученика и студената за јануар месец 2021. године зависи од броја дана боравка и износи:

 • do 5 dana: 1.933,00 dinara
 • do 10 dana: 2.618,00 dinara
 • do 15 dana: 3.303,00 dinara
 • do 20 dana: 3.988,00 dinara
Преузмите пример попуњене уплатнице.

Уплата за мај 2021.

Новост бр 3

Цена учешћа ученика и студената за јануар месец 2021. године зависи од броја дана боравка и износи:

 • 0 dana: 1.248,00 динара
 • 5 dana: 1.933,00 динара
 • 10 dana: 2.618,00 динара
 • 15 dana: 3.303,00 динара
Преузмите пример попуњене уплатнице.

Уплата за април 2021.

Новост бр 3

Цена учешћа ученика и студената за јануар месец 2021. године зависи од броја дана боравка и износи:

 • 0 dana: 1.248,00 динара
 • 5 dana: 1.933,00 динара
 • 10 dana: 2.618,00 динара
Преузмите пример попуњене уплатнице.

Ускршњи викенд

Новост бр 3

Услед предстојећих празника (Ускрс и 1. Мај) Дом ће се затворити у четвртак, 29. 4. 2021. године у 20 часова.

Дом ће почети са радом у уторак, 4. 5. 2021. године од 16 часова. Подсећамо ученике да су приликом поврaтка у установу дужни да се придржавају свих превентивних мера у циљу спречавања појаве и ширења болести „COVID 19“ у Дому ученика средњих школа Вршац. И даље је на снази мера да у Дому током радне недеље у установи могу боравити искључиво ученици који прате наставу у школи. У Дому не може бити више од половине укупног броја ученика.

Ученицима и њиховим родитељима срећне наступајуће празнике желе чланови колектива Дома ученика средњих школа Вршац.

Поново ради Дом

Новост бр 3

На основу Одлуке Министарства просвете, науке и технолошког развоја (од 13.4.2021. године, бр: 601-00-00027/15/2021-15) о почетку извођења непосредног образовно – васпитног рада у основним и средњим школама, Дом ученика средњих школа Вршац обавештава ученике да ће почети са радом у недељу, 18. 04. 2021. године, од 16 часова.

 • Током радне недеље у установи могу боравити искључиво ученици који прате наставу у школи.
 • У Дому не може бити више од половине укупног броја ученика.
 • Приликом усељeња и боравка у установи ученици су дужни да се придржавају свих превентивних мера у циљу спречавања појаве и ширења „COVID 19“.

Уплата за март 2021.

Новост бр 3

Цена учешћа ученика и студената за март 2021. године зависи од броја дана боравка и износи:

 • 0 дана: 1.248,00 динара
 • до 5 дана: 1.933,00 динара
Преузмите пример попуњене уплатнице.

Онлајн сајам и изложба

Новост бр 3

Новосадски сајам ће од 24. до 26. марта на онлајн платформи www.expoonline.rs одржати Сајам образовања „Путокази“.

Бројни факултети и високе школе у Војводини понудиће вам информације o својим образовним програмима.

У истом периоду, на истој платформи, моћи ћете да посетите виртуелну изложбу „Шидски пејзажи Саве Шумановића“ и Сајам књига чији је најзначајнији сегмент посвећен песнику Лази Костићу.