Коначна ранг листа студената прве године 2023/24

Новост бр 3

Изашла је коначна листа студената прве године примљених у Дом ученика средњих школа у Вршцу у школској 2023/2024. години. Листу можете преузети овде.

Прелиминарна ранг листа студената прве године

Новост бр 3

Изашла је прелиминарна листа студената прве године примљених у Дом ученика средњих школа у Вршцу у школској 2023/24. години. Листу можете преузети овде.

Коначна ранг листа за преостала слободна места у Дому 2023/24

Новост бр 3

Kоначнa ранг листa примљених кандидата за преостала слободна места у Дому, након истека периода за жалбе.

Прелиминарна ранг листа за преостала слободна места у Дому 2023/24

Новост бр 3

Прелиминарна ранг листа примљених кандидата за преостала слободна места за школску 2023/24. годину.

Усељење у Дом je 31. августа (четвртак), од 15.00 до 20.00 часова. Ученици се усељавају уз обавезно присуство родитеља или старатеља, и прилажу лекарско уверење (не старије од 15 дана) са напоменом да су способни за самосталан боравак у установама колективног смештаја, и извод из Матичне књиге рођених (или фотокопију).

Распоред ученика по собама биће накнадно објављен.

Коначне ранг листе за пријем у Дом

Новост бр 3

Коначна ранг листа примљених кандидата у првој расподели, заједно са ученицима који обављају професионалну праксу, за школску 2023/24 годину.

УЧЕНИЦИ ПРИМЉЕНИ У ДОМ КОЈИ ОБАВЉАЈУ ПРОФЕСИОНАЛНУ ПРАКСУ:

Миуца Снежанашколски успех – 36,95, приходи – 5, награде у Дому – 2)– 43,95
Бошњак Немања(школски успех – 35,48 , приходи – 5 , награде у Дому – 0)– 40,48
Салак Ксенија(школски успех – 32,89, приходи – 5 , награде у Дому – 0)– 37,89
Штрбац Михаило(школски успех – 28,83 , приходи – 4 , награде у Дому – 2)– 34,83

Усељење у Дом je 31. августа (четвртак), од 15.00 до 20.00 часова. Ученици се усељавају уз обавезно присуство родитеља или старатеља, и прилажу лекарско уверење (не старије од 15 дана) са напоменом да су способни за самосталан боравак у установама колективног смештаја, и извод из Матичне књиге рођених (или фотокопију).

Распоред ученика по собама биће накнадно објављен.

Прелиминарне ранг листе за пријем у Дом II 2023/2024.

У првом уписном року примљенo је 140 кандидата. Преостала четири кандидата који обављају професионалну праксу, која се бројчано оцењује и улази у укупан просек оцене, биће рангирани у другој расподели, у периоду од 24. до 28. августа 2023. године.

С обзиром да предвиђени капацитети Дома нису попуњени у првој расподели, пријава кандидата за преостала слободна места је у периоду од 24. до 28. августа 2023. године.

Коначна ранг-листа биће објављена 28. августа 2023. године.

Усељење у Дом je 31. августа (четвртак), од 15.00 до 20.00 часова. Ученици се усељавају уз обавезно присуство родитеља или старатеља, и прилажу лекарско уверење (не старије од 15 дана) са напоменом да су способни за самосталан боравак у установама колективног смештаја, и извод из Матичне књиге рођених (или фотокопију).

Преузмите текст конкурса.

Прелиминарна ранг листа примљених кандидата II, за школску 2023/2024. годину

preliminarna rang lista primljenih kandidata 2 2023-24

Прелиминарна ранг листа кандидата које нису примљени за школску 2022/2023. годину

Прелиминарне ранг листе за пријем у Дом I 2023/2024.

У првом уписном року примљенo је 140 кандидата. Преостала четири кандидата који обављају професионалну праксу, која се бројчано оцењује и улази у укупан просек оцене, биће рангирани у другој расподели, у периоду од 24. до 28. августа 2023. године.

С обзиром да предвиђени капацитети Дома нису попуњени у првој расподели, пријава кандидата за преостала слободна места је у периоду од 24. до 28. августа 2023. године.

Коначна ранг-листа биће објављена 28. августа 2023. године.

Усељење у Дом je 31. августа (четвртак), од 15.00 до 20.00 часова. Ученици се усељавају уз обавезно присуство родитеља или старатеља, и прилажу лекарско уверење (не старије од 15 дана) са напоменом да су способни за самосталан боравак у установама колективног смештаја, и извод из Матичне књиге рођених (или фотокопију).

Прелиминарна ранг листа примљених кандидата за школску 2023/2024. годину

Preliminarna rang lista primljenih kandidata 2023 2024

Конкурс за пријем студената у Дом

Новост бр 3

Пријем студената у Дом ученика за школску 2023/2024. годину

Број расположивих места у Дому за студенте је 50.

Право на смештај у Дому ученика средњих школа у Вршцу имају:

 • Студенти високошколских установа чији  је oснивач РС, аутономна покрајна или јединица локолане самоуправе.

 • Студенти који су уписани ПРВИ ПУТ у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена.

 • Студенти чије се школовање финансира из буџета РС и

 • Студенти који имају држављанство РС и чије пребивалиште није у седишту високошколске установе на којој студирају.

Рок за пријаву на конкурс за студенте:

 • I године је од 01.09.2023. до 15.09.2023. године,
 • Oсталих година студија од 15.09.2023. до  31.10.2023.

Пријаве се подносе у дому ученика средњих школа, улица Стевана Немање бр. 9, сваког радног дана у периоду од 08:00 до 13:00 часова.
Контакт телефон за више информација: 013 830-466.

Потребна документација

 1. За студенте прве године студија:
  • пријава на конкурс (Добија се у Дому или се преузима на сајту Дома ученика)
  • уверење да је први пут уписана I година студија на терет буџета РС и сведочанства о завршеном I , II , III, IV разреду средње школе (оригинали или оверене фотокопије)
 2. За студенте осталих година и студенте с продуженом годином:
  • пријава на конкурс,
  • потврда са високошколске установе о току студирања која треба да садржи  следеће податке:
   • Просечну оцену у току студија, годину уписа основних студија, број остварених ЕСПБ бодова, да се школовање финансира из буџета РС и податак колико трају студије (код студената продужене године основних студија обавезно нагласити статус продужене године).

Студенти свих година такође прилажу:

 • Уверење о приходима по члану породице за период од 1. јануара до 30. јуна текуће године, надлежног општинског органа из места пребивалишта кандидата.
 • Потребно је да кандидат ради провере података, личну карту и индекс, покаже на увид службенику који прима конкурсну документацију.

Неблаговремене и пријаве поднете од неовлашћеног лица неће се разматрати. Студент приликом усељења доставља лекарско уверење о општем здравсственом стању (не старије од 30 дана).

Кандидати из осетљивих друштвених група (Установа у оквиру својих смештајних капацитета – до 10 % од расписаног броја), наменски опредељују за смештај студената из осетљивих друштвених група.

Кандидати из осетљивих друштвених група који према редоследу на коначној ранг-листи нису добили смештај у првој расподели имају право да поднесу захтев установи, односно одговарајућој служби да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета установе. Захтев се подноси у року од 8 дана од дана истицања коначне ранг-листе.

Конкурс за пријем ученика у Дом

Новост бр 3

Пријем ученика у установу за смештај и исхрану за школску 2023/2024. годину

 1. Право на смештај и исхрану у Дому имају редовни ученици средњих школа у Вршцу, који имају држављанство Републике Србије или држава у региону, чије пребивалиште није у Вршцу и који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години.
 2. Број расположивих места у Дому је 160. У првом уписном року биће попуњено 144 места. Преосталих 16 места (односно 10% места у оквиру смештајних капацитета Дома) се опредељују за смештај и исхрану ученика из осетљивих друштвених група. Уколико се ова наменски опредељена места не попуне, биће попуњена кандидатима по редоследу са коначне ранг листе. Број примљених кандидата према полу зависи од смештајних могућности установе.
 3. Ученици који имају обавезу обављања професионалне праксе (а која улази у укупан просек оцене), и због тога нису у могућности да доставе оригинал сведочанства, обавезни су да се пријаве у првој расподели, док ће сведочанства доставити од 20. до 24. августа 2023. године, када ће бити и рангирани.
 4. Рокови за подношење пријаве са потребном документацијом:
  • за прву расподелу: од 3. до 14. јула 2023. године од 08:00 до 13:00 часова

  • за другу расподелу (преостала слободна места): од 24. до 28. августа 2023. године

  • за осетљиве друштвене групе, кандидате који нису добили смештај у првој расподели: од 24. до 28. августа 2023. године од 08:00 до 13:00 часова.

 5. Сви кандидати дужни су да уз пријаву на Конкурс, која се добија у Дому ученика, поднесу и следећа документа у оригиналу или овереној фотокопији:
  • јавне исправе о завршеној основној школи (сведочанство о завршеном V, VI, VII и VIII разреду основне школе и уверење о обављеном завршном испиту) и потврду о упису у средњу школу (за ученике који су уписали I разред средње школе);
  • сведочанство о завршеном претходном разреду средње школе за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе;
  • уверење о приходима по члану породице (прибавља се у општини пребивалишта родитеља или старатеља, пребивалиште не сме бити мењано шест месеци пре објављивања конкурса) за период 01. јануар – 31. март текуће године;
  • диплому и друге награде са учешћа на међународним и републичким такмичењима ученика (у организацији Министарства просвете и која се налазе у календару такмичења) у претходно завршеном разреду;
  • једна фотографија (формат за личну карту);
  • потврда о владању у установи (за ученике II, III и IV разреда) – добија се установи.

Приликом подношења конкурсне документације, обавезно је присуство родитеља/законског заступника, у циљу потписивања сагласности за обраду података о личности.

Непотпуне, неблаговремене и од неовлашћеног лица поднете пријаве на Конкурс неће бити разматране.

Више информација о Конкурсу можете погледати на сајту Министарства.

Ученик приликом усељења у установу доставља лекарско уверење о општем здравственом стању, са назнаком да је здравствено способан за самосталан боравак у установама колективног смештаја (не старије од 15 дана) и извод из Матичне књиге рођених.

Преузмите документ са текстом конкурса.

Преузмите пријаву на конкурс.

Преузмите сагласност за обраду личних података.