Оглас о продаји покретних ствари

Новост бр 3

Оглас о продаји покретних ствари

Датум:07.06.2024.

Број: 102/3

На основу Покрајинске скупштинске Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини АПВ („Сл. лист АПВ“, бр. 45/2018) и на основу Одлуке о отуђењу покретних ствари из јавне својине АПВ, бр. 102/1 од 07.06.2024. Управни одбор Дома ученика средњих школа Вршац, објављује:

О Г Л А С

о спровођењу поступка јавног оглашавања – прикупљањем писаних понуда, за  отуђење покретних ствари из јавне својине АПВ, на којима Дом ученика средњих школа Вршац има право коришћења.

 1. Поступак отуђења покретних ствари из јавне својине АПВ спроводи се у поступку јавног оглашавања – прикупљањем писаних понуда.
 2. Ствари које се отуђују (са фотографијама) подељене су у 1 групу, и одређена им је почетна цена.
  • Опис ствари и почетна цена:

ГРУПА I

РЕД. БРОЈНАЗИВ ПОКРЕТНЕ СТВАРИБР. КОМАДАПОЧЕТНА ЦЕНА
1.Машина за прање суђа Winterhalter GS 3021  117.179,00 динара
2.Омекшивач воде Winterhalter Monomatik1     3.894,00 динара
3.Судопера дводелна са тушом1  11.718,00 динара
 Укупна почетна цена за ГРУПУ I132.791,00 динара

Понуђачи могу учествовати са понудама за једну групу из огласа, при чему морају аплицирати само ЗА СВЕ ПОНУЂЕНЕ СТВАРИ И КОЛИЧИНЕ У ОКВИРУ ГРУПЕ.

 1. Критеријум за избор најповољнијег понуђача јесте висина понуђене купопродајне цене.
 2. Купац је у обавези да у року од 7 радних дана од дана закључења уговора,уплати купопродајну цену  на рачун буџета АПВ бр. 840-812138143; модел: 97; позив на број: 84581035710912 и преузме ствари.
 3. Право куповине имају физичка лица и правна лица која пре утврђеног рока за отврање понуда уплате депозит у износу од 10% укупне почетне цене групе за коју се пријављују на текући рачун Дома ученика средњих школа Вршац бр. 840-0000031392845-57, позив на број 79-02174-04-01-742317-01 . Приликом подношења писане понуде доставља се и доказ о уплати депозита. Учесницима у поступку јавног оглашавања уплаћени депозит биће враћен у року од 7 радних дана од дана окончања поступка (свим понуђачима и купцу).
 4. Начин подношења писане понуде:

Понуда (пријава – прилог 1, и модел Уговора, прилог 2, са траженим прилозима) се доставља у затвореној коверти са назнаком „Понуда за поступак јавног оглашавања за отуђење покретних ствари у својини у АПВ, на којима Дом ученика средњих школа Вршац има право коришћења“ и са назнаком ко је подносилац понуде.

У поступку прикупљања писаних понуда, у понуди (пријава, прилог 1) се наводи износ у динарима, који се нуди за предметну ГРУПУ.

6.1.Пријава односно понуда правног лица мора да садржи назив, седиште и број телефона и мора да је потпише овлашћено лице. Уз пријаву односно понуду правног лица, прилаже се оригинални извод из регистра привредних субјеката с подацима о том правном лицу, не старији од 30 дана.

Пријава, односно понуда физичког лица мора да садржи име и презиме, адресу, број личне карте, број телефона и текући рачун за повраћај депозита и мора да буде потписана.

Уколико је то лице предузетник – уз пријаву, односно понуду – прилаже се оригинални извод из регистра привредних субјеката или потврда о томе да је предузетник уписан у одговарајући регистар (не старији од 30 дана).

У случају да подносиоца пријаве, односно понуде заступа пуномоћник, уз пријаву односно понуду, обавезно се прилаже пуномоћје за заступање сачињено у складу с позитивним прописима.

6.2. Пријава односно понуда непотпуна је ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све предвиђене исправе, ако не садржи све податке предвиђене огласом или уколико су подаци дати супротно упутствима у објављеном огласу.

 1. Понуде се достављају поштом или лично (од 07,00 до 14,00 сваког радног дана), на адресу Дома ученика средњих школа Вршац, Стевана Немање бр. 9, 26300 Вршац.
 2. Заинтересовани понуђачи могу извршити преглед и разгледање ствари које се отуђују, у Дому ученика средњих школа Вршац (задње двориште – терен), од тренутка објављивања огласа па до дана отварања писаних понуда, сваког радног дана од 07,00 до 14,00 часова, путем заказивања посете на телефон 013/830-466.
 3. Понуде се подносе најкасније до 21.06.2024. до 12,00 часова
 4. Отварање понуда одржаће се у просторијама Дома ученика средњих школа Вршац  дана 21.06.2024. у 12,30 часова.
 5. Услови за спровођење поступка разматрања писаних понуда испуњени су уколико пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава, односно понуда.
 6. 1. Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве односно понуде не приступи, отварању писаних понуда, сматраће се да је одустао од пријаве односно понуде.
 7. 2. Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве односно понуде, не могу да учествују у поступку јавног надметања, а непотпуне или неблаговремене пријаве, односно понуде – одбацују се.
 8. 3. Приспеле пријаве односно понуде разматраће се уколико на оглас пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава/понуда.
 9. 4. Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем, ако почетну цену по којој се покретна ствар отуђује из јавне својине прихвати као купопродајну цену, с тим што – уколико не прихвати купопродајну цену – губи право на враћање депозита.

11.5. Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене и који је изабран за најповољнијег понуђача потписује изјаву о висини понуђене цене коју је дужан да уплати у року утврђеном огласом. Уколико не закључи уговор и не уплати купопродајну цену у предвиђеном року, губи право на повраћај депозита.

11.7. Учесници поступка јавног надметања, односно прикупљања писаних понуда, који нису изабрани за најповољнијег понуђача имају право на повраћај депозита у року утврђеном огласом.