Конкурс за пријем студената у Дом за школску 2020/2021

Новост бр 3

Конкурс за пријем студената у Дом за школску 2020/2021

Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписује конкурс за пријем студената у Дом ученика средњих школа у Вршцу. Број расположивих места у Дому за студенте је 47.

Право на смештај у Дому ученика средњих школа у Вршцу имају:

 • Студенти високошколских установа чији  је oснивач РС, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.
 • Студенти који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена.
 • Студенти чије се школовање финансира из буџета РС и
 • Студенти који имају држављанство РС и чије пребивалиште није у седишту високошколске установе на којој студирају.

Рок за пријаву на конкурс за студенте:

 • I године је од 01.09.2020. до 15.09.2020. године,
 • Oсталих година студија од 16.09.2020. до  31.10.2020.

Пријаве се подносе у дому ученика средњих школа Вршац, улица Стевана Немање бр. 9, сваког радног дана у периоду од 08,00 до 13,00 часова. Контакт телефон за више информација: 013 830 466.

Потребна документација:

 1. За студенте прве године студија
  • пријава на конкурс (добија се у дому или се преузима на сајту дома ученика)
  • уверење да је први пут уписана I година студија на терет буџета РС и сведочанства о завршеном I, II, III, IV разреду средње школе (оригинали или оверене фотокопије )
 2. За студенте осталих  година и студенте с продуженом годином
  • пријава на конкурс,
  • потврда са високошколске установе о току студирања која треба да садржи следеће податке: просечну оцену у току студија, годину уписа основних студија, број остварених ЕСПБ бодова, да се школовање финансира из буџета РС и податак колико трају студије (код студената продужене године основних студија обавезно нагласити статус продужене године).
 3. Студенти свих година такође прилажу уверење о приходима по члану породице за период од 1. јануара до 30. јуна текуће године, надлежног општинског органа из места пребивалишта кандидата.

Потребно је да кандидат ради провере података личну карту и индекс покаже на увид службенику који прима конкурсну документацију.

Неблаговремене и пријаве поднете од неовлашћеног лица неће се разматрати.

Студент приликом усељења доставља лекарско уверење о општем здравственом стању (не старије од 30 дана).

Кандидати из осетљивих друштвених група 

Установа у оквиру својих смештајних капацитета – до 10 % расписаног броја наменски опредељује за смештај студената из осетљивих друштвених група.

Кандидати из осетљивих друштвених група који према редоследу на коначној ранг листи нису добили смештај у првој расподели имају право да поднесу захтев установи, односно одговарајућој служби, да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета установе. Захтев се подноси у року од 8 дана од дана истицања коначне ранг листе.

Преузмите: