Коначне ранг листе за пријем у Дом

Новост бр 3

Коначне ранг листе за пријем у Дом

Коначне ранг-листе примљених и ученика који нису примљени у Дом у школској 2022/2023. години, након рангирања два преостала кандидата у другој расподели.

У првом уписном року примљено је 144 кандидата, укључујући и два кандидата који обављају професионалну праксу, који су рангирани у другој расподели.

Преосталих 16 места (10% у оквиру смештајних капацитета Дома) се опредељују за смештај и исхрану ученика из осетљивих друштвених група. Уколико се ова наменски опредељена места не попуне, биће попуњена кандидатима по редоследу са коначне ранг-листе.

Усељење у Дом је 31. авryста (среда), од 15.00 до 20.00 часова. Ученици се усељавају уз обавезно присуство родитеља или старатеља, и прилажу лекарско уверење (не старије од 15 дана) са напоменом да су способни за самосталан боравак у установама колективног смештаја, и извод из Матичне књиге рођених (или оверену фотокопију).

Koначна ранг листа примљених кандидата за школску 2022/2023. годину

Koначна ранг листа кандидата који нису примљени за школску 2022/2023. годину

Кандидати из осетљивих друштвених група, који према редоследу на коначној ранг листи нису добили смештај у првој расподели, имају право да у року из тачке 3. овог конкурса (од 25. до 29. августа 2022. године, у термину од 8 до 13 часова.) поднесу захтев установи да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета установе.

Уз захтев кандидат подноси документацију којом доказује припадност осетљивој друштвеној групи, и то:

  • из материјално угрожене породице – решење Центра за социјални рад да су примаоци сталне социјалне помоћи /оверена фотокопија/,
  • ученици без родитељског старања – потврда да су на евиденцији Центра за социјални рад или умрлице преминулих родитеља,
  • из једнородитељских породица – извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или извод из матичне књиге рођених ученика,
  • из ромске националне мањине – потврда Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома,
  • лица чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ – потврда одговарајућег удружења породица киднапованих и несталих лица,
  • избеглице и расељена лица – потврда да се корисник налази у евиденцији о избеглим или расељеним лицима (прибавља се у Комесеријату за избеглице и миграције РС, а преко Повереништва за избеглице са територије Општине пребивалишта),
  • повратници по споразуму о реадмисији и депортовани ученици – потврда МУП-а;
  • близанци (чији је брат/сестра близанац остварио право на смештај) – извод из матичне књиге рођених,
  • ученици који се школују за дефицитарно занимање – уговор о стипендирању са социјалним партнерима.

За сваку осетљиву друштвену групу формира се посебна ранг листа, на основу бодова из коначне редовне ранг листе.

Кандидати из осетљивих друштвених група биће пропорционално заступљени (рангирани) у односу на број пријављених, и то до 10% наменски опредељених капацитета установе.