Конкурс за пријем ученика у Дом

Новост бр 3

Конкурс за пријем ученика у Дом

Пријем ученика у установу за смештај и исхрану за школску 2024/2025. годину

 1. Право на смештај и исхрану у Дому имају редовни ученици средњих школа у Вршцу, који имају држављанство Републике Србије или држава у региону, чије пребивалиште није у Вршцу и који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години.
 2. Број расположивих места у Дому је 160. У првом уписном року биће попуњено 144 места. Преосталих 16 места (односно 10% места у оквиру смештајних капацитета Дома) се опредељују за смештај и исхрану ученика из осетљивих друштвених група. Уколико се ова наменски опредељена места не попуне, биће попуњена кандидатима по редоследу са коначне ранг листе. Број примљених кандидата према полу зависи од смештајних могућности установе.
 3. Ученици који имају обавезу обављања професионалне праксе (а која улази у укупан просек оцене), и због тога нису у могућности да доставе оригинал сведочанства, обавезни су да се пријаве у првој расподели, док ће сведочанства доставити од 26. до 28. августа 2024. године, када ће бити и рангирани.
 4. Рокови за подношење пријаве са потребном документацијом:
  • за прву расподелу: од 1. до 12. јула 2024. године од 08:00 до 13:00 часова

  • за другу расподелу (преостала слободна места): од 26. до 28. августа 2024. године

  • за осетљиве друштвене групе, кандидате који нису добили смештај у првој расподели: од 26. до 28. августа 2024. године од 08:00 до 13:00 часова.

 5. Сви кандидати дужни су да уз пријаву на Конкурс, која се добија у Дому ученика, поднесу и следећа документа у оригиналу или овереној фотокопији:
  • јавне исправе о завршеној основној школи (сведочанство о завршеном V, VI, VII и VIII разреду основне школе и уверење о обављеном завршном испиту) и потврду о упису у средњу школу (за ученике који су уписали I разред средње школе);
  • сведочанство о завршеном претходном разреду средње школе за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе;
  • уверење о приходима по члану породице (прибавља се у општини пребивалишта родитеља или старатеља, пребивалиште не сме бити мењано шест месеци пре објављивања конкурса) за период 1. јануар – 31. март текуће године;
  • диплому и друге награде са учешћа на међународним и републичким такмичењима ученика (у организацији Министарства просвете и која се налазе у календару такмичења) у претходно завршеном разреду;
  • једна фотографија (формат за личну карту);
  • потврда о владању у установи (за ученике II, III и IV разреда) – добија се установи.

Приликом подношења конкурсне документације, обавезно је присуство родитеља/законског заступника, у циљу потписивања сагласности за обраду података о личности.

Непотпуне, неблаговремене и од неовлашћеног лица поднете пријаве на Конкурс неће бити разматране.

Више информација о Конкурсу можете погледати на сајту Министарства.

Ученик приликом усељења у установу доставља лекарско уверење о општем здравственом стању, са назнаком да је здравствено способан за самосталан боравак у установама колективног смештаја (не старије од 15 дана) и извод из Матичне књиге рођених.

Преузмите документ са текстом конкурса.

Преузмите пријаву на конкурс.

Преузмите сагласност за обраду личних података.