Прелиминарна ранг листа студената старијих година

Новост бр 3

Изашла је прелиминарна листа студената старијих година примљених у Дом ученика средњих школа у Вршцу у школској 2023/2024. години. Листу можете преузети овде.

Коначна ранг листа студената прве године 2023/24

Новост бр 3

Изашла је коначна листа студената прве године примљених у Дом ученика средњих школа у Вршцу у школској 2023/2024. години. Листу можете преузети овде.

Прелиминарна ранг листа студената прве године

Новост бр 3

Изашла је прелиминарна листа студената прве године примљених у Дом ученика средњих школа у Вршцу у школској 2023/24. години. Листу можете преузети овде.

Коначна ранг листа за преостала слободна места у Дому 2023/24

Новост бр 3

Kоначнa ранг листa примљених кандидата за преостала слободна места у Дому, након истека периода за жалбе.

Прелиминарна ранг листа за преостала слободна места у Дому 2023/24

Новост бр 3

Прелиминарна ранг листа примљених кандидата за преостала слободна места за школску 2023/24. годину.

Усељење у Дом je 31. августа (четвртак), од 15.00 до 20.00 часова. Ученици се усељавају уз обавезно присуство родитеља или старатеља, и прилажу лекарско уверење (не старије од 15 дана) са напоменом да су способни за самосталан боравак у установама колективног смештаја, и извод из Матичне књиге рођених (или фотокопију).

Распоред ученика по собама биће накнадно објављен.

Коначне ранг листе за пријем у Дом

Новост бр 3

Коначна ранг листа примљених кандидата у првој расподели, заједно са ученицима који обављају професионалну праксу, за школску 2023/24 годину.

УЧЕНИЦИ ПРИМЉЕНИ У ДОМ КОЈИ ОБАВЉАЈУ ПРОФЕСИОНАЛНУ ПРАКСУ:

Миуца Снежанашколски успех – 36,95, приходи – 5, награде у Дому – 2)– 43,95
Бошњак Немања(школски успех – 35,48 , приходи – 5 , награде у Дому – 0)– 40,48
Салак Ксенија(школски успех – 32,89, приходи – 5 , награде у Дому – 0)– 37,89
Штрбац Михаило(школски успех – 28,83 , приходи – 4 , награде у Дому – 2)– 34,83

Усељење у Дом je 31. августа (четвртак), од 15.00 до 20.00 часова. Ученици се усељавају уз обавезно присуство родитеља или старатеља, и прилажу лекарско уверење (не старије од 15 дана) са напоменом да су способни за самосталан боравак у установама колективног смештаја, и извод из Матичне књиге рођених (или фотокопију).

Распоред ученика по собама биће накнадно објављен.

Прелиминарне ранг листе за пријем у Дом II 2023/2024.

У првом уписном року примљенo је 140 кандидата. Преостала четири кандидата који обављају професионалну праксу, која се бројчано оцењује и улази у укупан просек оцене, биће рангирани у другој расподели, у периоду од 24. до 28. августа 2023. године.

С обзиром да предвиђени капацитети Дома нису попуњени у првој расподели, пријава кандидата за преостала слободна места је у периоду од 24. до 28. августа 2023. године.

Коначна ранг-листа биће објављена 28. августа 2023. године.

Усељење у Дом je 31. августа (четвртак), од 15.00 до 20.00 часова. Ученици се усељавају уз обавезно присуство родитеља или старатеља, и прилажу лекарско уверење (не старије од 15 дана) са напоменом да су способни за самосталан боравак у установама колективног смештаја, и извод из Матичне књиге рођених (или фотокопију).

Преузмите текст конкурса.

Прелиминарна ранг листа примљених кандидата II, за школску 2023/2024. годину

preliminarna rang lista primljenih kandidata 2 2023-24

Прелиминарна ранг листа кандидата које нису примљени за школску 2022/2023. годину

Прелиминарне ранг листе за пријем у Дом I 2023/2024.

У првом уписном року примљенo је 140 кандидата. Преостала четири кандидата који обављају професионалну праксу, која се бројчано оцењује и улази у укупан просек оцене, биће рангирани у другој расподели, у периоду од 24. до 28. августа 2023. године.

С обзиром да предвиђени капацитети Дома нису попуњени у првој расподели, пријава кандидата за преостала слободна места је у периоду од 24. до 28. августа 2023. године.

Коначна ранг-листа биће објављена 28. августа 2023. године.

Усељење у Дом je 31. августа (четвртак), од 15.00 до 20.00 часова. Ученици се усељавају уз обавезно присуство родитеља или старатеља, и прилажу лекарско уверење (не старије од 15 дана) са напоменом да су способни за самосталан боравак у установама колективног смештаја, и извод из Матичне књиге рођених (или фотокопију).

Прелиминарна ранг листа примљених кандидата за школску 2023/2024. годину

Preliminarna rang lista primljenih kandidata 2023 2024

Конкурс за пријем студената у Дом

Новост бр 3

Пријем студената у Дом ученика за школску 2023/2024. годину

Број расположивих места у Дому за студенте је 50.

Право на смештај у Дому ученика средњих школа у Вршцу имају:

 • Студенти високошколских установа чији  је oснивач РС, аутономна покрајна или јединица локолане самоуправе.

 • Студенти који су уписани ПРВИ ПУТ у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена.

 • Студенти чије се школовање финансира из буџета РС и

 • Студенти који имају држављанство РС и чије пребивалиште није у седишту високошколске установе на којој студирају.

Рок за пријаву на конкурс за студенте:

 • I године је од 01.09.2023. до 15.09.2023. године,
 • Oсталих година студија од 15.09.2023. до  31.10.2023.

Пријаве се подносе у дому ученика средњих школа, улица Стевана Немање бр. 9, сваког радног дана у периоду од 08:00 до 13:00 часова.
Контакт телефон за више информација: 013 830-466.

Потребна документација

 1. За студенте прве године студија:
  • пријава на конкурс (Добија се у Дому или се преузима на сајту Дома ученика)
  • уверење да је први пут уписана I година студија на терет буџета РС и сведочанства о завршеном I , II , III, IV разреду средње школе (оригинали или оверене фотокопије)
 2. За студенте осталих година и студенте с продуженом годином:
  • пријава на конкурс,
  • потврда са високошколске установе о току студирања која треба да садржи  следеће податке:
   • Просечну оцену у току студија, годину уписа основних студија, број остварених ЕСПБ бодова, да се школовање финансира из буџета РС и податак колико трају студије (код студената продужене године основних студија обавезно нагласити статус продужене године).

Студенти свих година такође прилажу:

 • Уверење о приходима по члану породице за период од 1. јануара до 30. јуна текуће године, надлежног општинског органа из места пребивалишта кандидата.
 • Потребно је да кандидат ради провере података, личну карту и индекс, покаже на увид службенику који прима конкурсну документацију.

Неблаговремене и пријаве поднете од неовлашћеног лица неће се разматрати. Студент приликом усељења доставља лекарско уверење о општем здравсственом стању (не старије од 30 дана).

Кандидати из осетљивих друштвених група (Установа у оквиру својих смештајних капацитета – до 10 % од расписаног броја), наменски опредељују за смештај студената из осетљивих друштвених група.

Кандидати из осетљивих друштвених група који према редоследу на коначној ранг-листи нису добили смештај у првој расподели имају право да поднесу захтев установи, односно одговарајућој служби да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета установе. Захтев се подноси у року од 8 дана од дана истицања коначне ранг-листе.